Regulamin korzystania ze szkoleń bhp metodą e-learningową

 

Regulamin określa zasady korzystania z  serwisu e-learningowego www.aligas.pl
Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze serwisu  jest zapoznanie się  z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

 

Usługodawca

Wyłącznym właścicielem platformy ze szkoleniami okresowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – www.aligas.pl jest Firma Szkoleniowo-Doradcza Agnieszka Ligas-Pawlińska z siedzibą w 34-400 Nowy Targ przy ul. Klikuszówka 48. NIP: 735-236-69-10, tel. 667122822, e-mail szkolenia@aligas.pl

Platforma e-learningowa

Serwis internetowy, znajdujący się pod adresem http://www.aligas.pl  umożliwiający dostęp do szkoleń
e-learningowych.

Nabywca:                                                                                                                                  

Pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonujące zamówień w www.aligas.pl

Użytkownik:                                                                                                                                      

Osoba zatrudniona przez Nabywcę na umowę o pracę bądź inną umowę w oparciu o przepisy prawa , wskazana z imienia i nazwiska, skierowana przez Nabywcę do udziału w odpowiednim szkoleniu. Użytkownikiem może być również Nabywca jeżeli wykupił szkolenie dla siebie.

Certyfikat:                                                                                                                                           

Pisemne zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez Użytkownika, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodny z Rozp. MGiP w sprawie szkolenia BHP  [Dz.U.04.180.1860, z późn. zm. ]

 

Szkolenie e-learningowe

Zbiór interaktywnych ekranów edukacyjnych połączonych w jedną, spójną całość, obejmujący zakres wiedzy zawarty w opisie szkolenia, dostępny na platformie e-learningowej.

Informacje ogólne

 

 1. Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym www.aligas.pl  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i innych Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Zarejestrowanie się w www.aligas.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą. Nabywca i Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Podstawowym warunkiem korzystania ze szkoleń okresowych BHP na Platformie e-learning jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Użytkownik powinien również mieć dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką www z możliwością zapisu plików cookies oraz dodatkowych programów, które będą niezbędne do odtwarzania prezentacji.
 4. W przypadku niezgodności bądź braku dostępu do Platformy, Użytkownik ma ciągły dostęp do FAQ. W przypadku, gdy nie znajdzie tam niezbędnych informacji może skontaktować się z administratorem platformy wysyłając wiadomość e-mail na adres:szkolenia@aligas.pl,  w celu uzyskania pomocy.
 5. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Nabywcę, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od Firmy Szkoleniowo-Doradczej Agnieszka Ligas-Pawlińska wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny szkoleń podane na stronach platformy e-learningowej są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (PLN). Ostateczną, wiążącą ceną jest widniejąca przy wybranym szkoleniu w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę. Szkolenia bhp są zwolnione z podatku VAT.
 2. Cena zwiera: dostęp do szkolenia, egzamin, certyfikat, przesyłka, pomoc i konsultacje, gratisy
 3. Usługodawca może przyznać rabat na dowolny typ szkolenia. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianie. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Na szkolenia e-learningowe Usługodawca wystawia faktury w formie elektronicznej. W celu otrzymania faktury należy wypełnić wszystkie pola w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu szkoleń na podstawie faktury proformy, końcowa faktura jest do pobrania w zakładce „Faktury”.
 5. Forma płatności:    przelew tradycyjny oraz przelew wykonany przez system „Przelewy24”
 6. W przypadku braku kontaktu z Nabywcą podczas trwania szkolenia nie wynikającego z winy Usługodawcy, a wyłącznie z winy Nabywcy wpłata za szkolenie e-learningowe nie jest zwracana.
 7. W przypadku nie wykonania wszystkich zadań z winy Nabywcy/Użytkownika wpłata za szkolenie e-learningowe nie jest zwracana.
 8. Użytkownikowi, który nie ukończy szkolenia nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych lub zwrotu opłaty wniesionej za płatne szkolenie

 

Zamówienia oraz Zasady korzystania z platformy e-learningowej

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.algas.pl . Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 4. Szkolenia okresowe BHP są udostępniane po uprzednim opłaceniu pełnej należności w sposób wybrany przez Nabywcę.
 5. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga zarejestrowania konta przez Nabywcę/Użytkownika.
 6. Nabywca/Użytkownik po pierwszym logowaniu może zmienić hasło dostępu do Platformy.
 7. Dostęp do szkolenia jest ograniczony czasowo.
 8. Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Warunkiem ukończenia szkolenia okresowego BHP i tym samym uzyskania Certyfikatu jest udzielenie  60% poprawnych odpowiedzi.
 9. Użytkownik przed przystąpieniem do egzaminu musi uzupełnić swoje dane, które są niezbędne do wystawienia Certyfikatu

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 1. Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wystawiany jest wyłącznie Nabywcy/Użytkownikowi, który pozytywnie ukończył szkolenie okresowe BHP korzystając z platformy e-learningowej.
 2. Użytkownikom, którzy nie ukończyli szkolenia, tj. nie uzyskali 60 % poprawnych odpowiedzi z testu,  Certyfikat nie zostanie wystawiony.
 3. Jednorazowe wystawienie i przesłanie Certyfikatu o ukończeniu szkolenia na wskazany adres Nabywcy jest bezpłatne. Koszt wysłania kolejnego egzemplarzu Certyfikatu ponosi Nabywca.

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę/Użytkownika niewłaściwego działania platformy e-learningowej jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie administratora systemu wysyłając e-mail na adres: szkolenia@aligas.pl
 2. Reklamacja składana przez Nabywcę/Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail osoby składającej reklamację
 • rodzaj szkolenia, którego reklamacja dotyczy
 • opis reklamacji
 • okoliczności uzasadniające reklamację
 1. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres podany powyżej w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili jej zaistnienia. Reklamacje  złożone po wskazanym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia. We wskazanym terminie Nabywca/Użytkownik będzie poinformowany o stanowisku zajętym przez Usługodawcę

Prawa autorskie

 1. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać osobom trzecim ani rozpowszechniać żadnych materiałów stanowiących treść szkolenia.
 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu jak również z przepisami prawa.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie na platformie e-learningowej loga swojej firmy.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika wynikające z niewłaściwego korzystania z platformy e-learningowej lub niemożności  skorzystania z niego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia platformy e-learningowej na czas nieokreślony w celu modernizacji lub naprawy serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jak również zmian w ofercie platformy e-learningowej bez uprzedzenia. Wszelkie dokonane zmiany obowiązują od daty ich publikacji na stronie www.aligas.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian zarówno do regulaminu jak i  oferty są realizowane w oparciu o zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11.10.2016 roku.